Il Sole 24 ORE, Cultura Domenica – “Alchimia tra suono e legno a Roma: la liuteria di Mathias” – TM News/AFP – IT

Sole Sole1

Capital.fr / Vidéo AFP – FR

Capital.fr 0 Capital.fr 1

Masters of Music, Moscow 2011 – RU

TV Presentation of Mathias Menanteau’s Conference